BÀI 37: THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM


* Nội dung cơ bản:
I. Thành tựu chọn giống cây trồng
1. Gây đột biến nhân tạo
- Chọn lọc cá thể ưu tú trong các thể đột biến để tạo giống mới
- Lai hữu tính rồi xử lí đột biến và chọn lọc cá thể ưu tú để chọn giống mới.
- Chọn cá thể ưu tú trong dòng tế bào soma có biến dị hoặc đột bíên soma để tạo giống mới

2. Những thành tựu từ gây đột biến nhân tạo cây trồng ở Việt Nam: được thể hiện trên lúa, ngô, đậu tương, lạc, cà chua, táo... với năng suất cao, phẩm chất tốt.

II. Thành tựu chọn giống vật nuôi
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống: Công nghệ cấy chuyển phôi cho phép cấy phôi từ bố mẹ cao sản sang những bò cái khác, giúp làm tăng nhanh đàn bò sữa (hoặc thịt).

- Công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gia súc bằng tinh trùng bảo quản trong môi trường pha chế, giúp cho việc giảm số lượng và nâng cao chất lượng đực giống, tạo điều kiện sản xuất con lai F1 ở vùng sâu, vùng xa, dùng công nghệ gen để phát hiện sớm giới tính của phôi, phục vụ cho mục đích con người...


View more latest threads same category: